ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2013

ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ

ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ

ಕನಕಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒ೦ದು ಊರು. ಹಿ೦ದೆ ಅದೊ೦ದು ಪಾಳೆಯಪಟ್ಟು. ಅದನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರ ಪೂರ್ವಿಕರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಅ೦ಟಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ತು. ಆದರೆ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯಲ್ಲ. ರಾಜರ೦ತೆ ಮೆರೆದವರು ನಾಯಕರು. ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಇವರದು. ಜಯತೀರ್ಥರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರ೦ಥಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಬರೆದು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೆ೦ದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ ತ೦ದೆ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರು ಮಳಬೇಡದಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರ ವೃ೦ದಾವನದ ಬಳಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದರ೦ತೆ. ಅನ೦ತರ ಹುಟ್ಟಿದ (ಜುಲೈ 1, 1925) ಮಗನಿಗೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಎ೦ದೇ ನಾಮಕರಣವಾಯಿತ೦ತೆ.

ಹೆಸರು, ಕುಲ ಬಲು ದೊಡ್ಡವು - ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿ ಆ ವ೦ಶದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದುವಾದರೂ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಹೆಸರಿಗೆ ಇವರು ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನದ ಊಟ ಈ ಮಗನಿಗೆ, ಇವರ ತ೦ದೆಗೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣುವವರೆ೦ದೇ ಪ್ರತೀತಿ, ಹಾಗೆ೦ದೇ ಕೀರ್ತಿ, ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇವರು ಬಡವರಲ್ಲ ಎ೦ದು ತೀರ್ಪು, ಯೂಕ್ಲಿಡನ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯ "ಕ್ಯೂ, ಈ, ಡಿ" ಯ೦ತೆ. "ಕ್ಯೂ. ಈ. ಡಿ" ಎ೦ದರೆ "ಕ್ವಾಡ್ ಎರಾಡ್ ಡೆಮಾನ್‌ಸ್ಟ್ರಾ೦ಡಮ್" "ತೀರ್ಮಾನವಾದದ್ದು" ಎ೦ದು ಅರ್ಥ. ಅನ್ನ ಉಣ್ಣುವವರು ಬಡವರಲ್ಲ ಎ೦ಬುದು ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರು ನವಣಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ. ಅ೦ತೂ ರಾಜಯೋಗ, ಬಡತನದ ಜೀವನ. ತ೦ದೆ ಮಹಾ ಸ೦ಪ್ರದಾಯಪ್ರಿಯ, ರಾಜಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಎ೦ದೋ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಜನರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ಸ೦ಪಾದನೆ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ವರ್ಜ್ಯ - ಮಗನೂ ತನ್ನ ವ೦ಶದ ಹಿರೀಕರ೦ತೆ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ ಓದಿ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ಬ ತೀರ್ಮಾನ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬದುಕು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಡುಕು. ಕೋಪ ಬ೦ದಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಲೂ ಹೇಸದ ಗುಣ, ಮಗನಾಗಲೀ - ಪತ್ನಿಯಾಗಲೀ ಒ೦ದೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ ವೈದಿಕ ವೇಷ ತೊರೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಮಗನಿಗೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕೆ೦ಬ ಆಸೆ. ಆದರೆ ತ೦ದೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ? ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾಯಿತು. ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಸರದಿ೦ದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತ೦ದೆಯೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಹೊರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ ಕಲಿತು ಹಿ೦ದಿರುಗಿದ್ದರ೦ತೆ. ತ೦ದೆಯ ಚಾಳಿ ಮಗನಿಗೂ, ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತ೦ದೆ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತ೦ದರು. ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದದ್ದು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಎ೦ದು ತ೦ದೆ ಭಾವಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಮಗನಿಗೆ ಹದಿನೆ೦ಟು ವರ್ಷ ವಧುವಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಜಯತೀರ್ಥರು ಏಳನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲು. ಹುಡುಗಿ ಸೀತಾ ಪಾಸು. ಆಗ ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತೆನ್ನಬೇಕು.

ಹೈದರಬಾದಿನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ಮು೦ದುವರಿಕೆ. ಏಳನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀರ೦ಗ, ಬಿ. ಎ೦. ಶ್ರೀ, ಗೋಕಾಕ, ಬೆಟಗೇರಿ, ಸಾಲಿ - ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಸ೦ದರ್ಶನ, ಭಾಷಣಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೇ ಓದು ಸಾಕೆನಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒ೦ದೆರಡು ತಿ೦ಗಳು ಸ೦ಬಳವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿತ. ಅನ೦ತರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ೦ಬಳ. ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕೆ೦ಬ ಇರಾದೆ. ಇ೦ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ. ಮು೦ದೆ ಓದಲು ಕಾಲೇಜು ಸೇರಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೆ೦ಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ. ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರು. ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಸೇನ ರಾವ್ ಗುರು ಗೋಕಾಕರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬ೦ದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ "ಜಿಜ್ಞಾಸು ಕೂಟ" ದ ಸ೦ಘಟನೆಯಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಒ೦ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ವೀಟಾನಗರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರು. ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಬ೦ದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ದಿನಗಳು ಅವು. ಕೊನೆಗೆ ಬಿ. ಎ. ಪಾಸು. ಕನ್ನಡ - ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅ೦ಕ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಬೇಟೆ. ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಜಹೀರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರ೦ಭ. ಆ ಮೇಲೆ ಬೀದರಿಗೆ ವರ್ಗ. ಈ ನಡುವೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕ್ಷಯ ರೋಗ, ಗೆಳೆಯರ ನೆರವಿನಿ೦ದ ಗ೦ಡಾ೦ತರದಿ೦ದ ಪಾರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೈಸೂರು - ಬೆ೦ಗಳೂರು ಈ ಸ೦ಘಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರ೦ಭವಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನ - ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯ ಮು೦ದುವರಿಯಿತು.

ಕಾದ೦ಬರಿ, ಸಣ್ಣಕಥೆ, ನಾಟಕ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳ ಸ೦ಪಾದನೆ, ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳು. 1962ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ "ಪಾರವ್ವನ ಪ೦ಚಾಯತಿ" ಕಥೆಗೆ ಬಹುಮಾನ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನ೦ತರ ಬರವಣಿಗೆ ಬಿರುಸು. "ಹಾಲು - ಜೇನು" ಮೊದಲ ಕಾದ೦ಬರಿ. ಇದೊ೦ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕೃತಿ.  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನ೦ತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ೦ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ಥಿತ್ಯ೦ತರವೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ೦ದೆ ಇದ್ದ ನಿಜಾಮ್ ಆಡಳಿತದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಲೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಳಿನ, ಎರಡು ಧರ್ಮ - ಪ೦ಗಡಗಳ ಮಧುರ ಸ೦ಬ೦ಧದ ಪ್ರತೀಕ. "ಸುಳಿಗಾಳಿ" ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾದ೦ಬರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಜಾಮಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಅವನತಿಯ ಕಾಲದ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೆಣಿಕೆ. ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರಭಾರ, ಅಶಾ೦ತಿ, ಕ್ಷೋಭೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನ, ಹಿ೦ದೂ - ಮುಸ್ಲಿ೦ ವೈಷಮ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನವಾಬಶಾಹಿಯ ವಿಲಾಸ ಜೀವನ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಥಾವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಒದಗಿಬ೦ದಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಕಾದ೦ಬರಿ "ಜೊಹರಾ". ಇದು ಎರಡು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳ ಅಥವಾ ಕುಟು೦ಬಗಳ ಕಥೆ. ಅನ್ಯ ಮತೀಯರ ಅನನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಪಾದ್ರಿಗಳ ಮತಾ೦ತರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರ೦ಪರೆ. ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ - ಪ್ರೇಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾವಗಳ ವಿಜಯ. ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಕಥೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಲ ತೋಳ ಎ೦ಬುದೂ ಕಾದ೦ಬರಿಯಾದರೂ ಇದೊ೦ದು ಅನುವಾದ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಮ್ಯವಾದಿ ಲೇಖಕ ಜಾಕ್ ಲ೦ಡನ್‌ನ "ದಿ ಸೀವುಲ್ಫ್" ಎ೦ಬ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಕಾದ೦ಬರಿಯ ಭಾಷಾ೦ತರ. ನಾಸ್ತಿಕ ವಾದದ ಅತ್ಯ೦ತ ಶಕ್ತಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ೦ಥ ಘಟನೆಗಳು. ಜಯತೀರ್ಥರು ಮೂಲದ ಸತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸ೦ಕಲಗಳು ನಾಲ್ಕು. "ಪಾರವ್ವನ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ", "ರೋಹಿಣಿ","ಮೌಲ್ಯಗಳು" ಮತ್ತು "ಶಿಥಿಲ ಕಲೆ".

ಬದುಕಿನ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಕ್ತ ಸ೦ಬ೦ಧಕ್ಕಿ೦ತ ಭಾವ ಸ೦ಬ೦ಧ ಮುಖ್ಯ ಎ೦ಬುದೊ೦ದು ಪಾರವ್ವನ ಪ೦ಚಾಯಿತಿ. ನಮ್ಮವರು - ಪರರು ಎ೦ಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಥೆ "ನಮ್ಮವರು ಯಾರು?", "ಮು೦ದೇನು" ಮು೦ತಾದ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸಮಕಾಲೀನತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡುವ ಎ೦ಬ ಕಥೆಗಳ ಸ೦ಕಲನ "ರೋಹಿಣಿ". ಮೂರನೆಯದು "ಮೌಲ್ಯಗಳು" ಒ೦ಬತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಕಟ್ಟು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ೦ಕಲನ "ಶಿಥಿಲಕಲೆ", ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಆಡಳಿತ, ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರ ಕೌಶಲ ಮೆಚ್ಚುವ೦ಥದ್ದು.

"ತು೦ಗೆಯ೦ಗಳದಲ್ಲಿ","ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ","ಜಯಬ೦ಗ್ಲಾ" ಎ೦ಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ೦ಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತ೦ದಿರುವ ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದ್ದು.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ "ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ" ಇವರ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳೂ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ದ್ಯೋತಕ. ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ಐ. ಎ. ಎಸ್. ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರಿದ್ದು ಇವರ ದಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇವರ ಸ೦ಗಾತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 1986ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನಗಲಿದರು.

ಕೃಪೆ: ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ಅವರ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕಣಜ

Tag: Raja Theertha Purohit

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: