ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ


ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ

ಮಾಧವ ಮಾಮವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ
ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಯದುಕುಲ ಕೃಷ್ಣ

ಸಾಧು ಜನಾಧಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮ
ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ ರಾಧಾರಮಣ

ಅಂಬುಜ ಲೋಚನ ಕಂಬು-ಶುಭ-ಗ್ರೀವ
ಬಿಂಬಾಧರಾ ಚಂದ್ರ-ಬಿಂಬಾನನ
ಶಾಂಬೇಯನಾಸಾಗ್ರ ರತ್ನಸುಮೌಕ್ತಿಕ
ಶಾರದ-ಚಂದ್ರ-ಜನಿತವದನ

ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮಸಾರಂಗಗದಾಖಡ್ಗ
ವೈಜಯಂತಿಕೌಸ್ತುಭಾದಿಭೂಶ
ಸ್ವೀಕೃತ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ತತ್ವಸಮನ್ವಿತ
ದಿವ್ಯಮಂಗಲಗೋಪಬಾಲಕವೇಶ

ಕಪಟಮಾನುಷದೇಹ ಕಲ್ಪಿತಜಗದಂಡ-
ಕೋಟಿಮೋಹಿತ ಭಾರತೀರಮಣ-
ಅಪಗತಮೋಹತದುದ್ಭವ ನಿಜಜನ-
ಕರುಣಾಧೃತ ದೇಹಸುಲಕ್ಷಣ

ರಚನೆ:  ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರುTag: Madhava Mamava Deva Krishna

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: