ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ


ಎದ್ದೇಳು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ
ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು
ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು 
ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಕಾದಿಹರು
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಿಂತಿಹನು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ
ಎದ್ದೇಳು

ಮುನಿಗಣಂಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತಿಹರು
ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೇ
ಕಾದಿಹರು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ
ಎದ್ದೇಳು

ಮೃಗರಾಜನೂ ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೇ ಬಂದಿಹನು
ಗಜರಾಜನು ನಿನಗೇ 
ಚಾಮರವ ಬೀಸುತಿಹನು
ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಿಶೇಷನೂ
ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಕಾತರಿಸುತಿಹನು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ
ಎದ್ದೇಳು

ಕೋಗಿಲೆಗಳೂ, ಕೋಗಿಲೆಗಳೂ, ಸುಸ್ವರದಿ
ಗಾನಮೊಳಗುತಿಹವೂ
ಸರಿಗಪದ ಸಗಪಗಪ ದಪಗಸರಿ ಗರಿಸದಸ
ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಸುಸ್ವರದಿ ಗಾನ ಮೊಳಗುತಿಹವು
ಸವಿಮಾತಿನ ಅರಗಿಳಿಯೂ
ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲಿಹುದೂ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನಿನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಕಾದಿಹವೂ
ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ದಂಪತಿಗಳು 
ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಗೆ ಕಾತರಿಸುತಿಹರು
ತಡವು ಏತಕೆ ಪ್ರಭುವೇ 
ದರುಶನವಾ ನೀಡೇಳು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ
ಎದ್ದೇಳು

ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಜನರೂ
ವಿದವಿದದೀ ಸೇವೆಗಳ ಗೈಯುತಿಹರೂ
ಸರ್ವರಕ್ಷಕಾ 
ಸರ್ವರಕ್ಷಕನು ನೀನು ದರುಶನವಾ ನೀಡೇಳೂ
ವಿಪ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವೇದಘೋಷಿಸುತಿಹರೂ
ಮೋಕ್ಷವನು ನೀಡೇಳು
ರವಿಯ ಕಿರಣವೂ 
ನಿನ್ನ ಮಹಾಕಾರವನು ಬೆಳಗುತಿಹುದು
ದರುಶನವಾ ನೀಡೇಳೂ
ಏಳೂ ಬೆಳಗಾಯಿತು
ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥಾ 
ಎದ್ದೇಳು.....

ಸಾಹಿತ್ಯ:  ಎಸ್. ಎಂ. ಪುಟ್ಟಯ್ಯರಾಜು


Photo Courtesy:  @n@nth kudva

Tag: Eddelu Manjunatha elu belagayitu

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: