ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಬಾರಮ್ಮ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡುವ


ಬಾರಮ್ಮ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡುವ 
ನಿತ್ಯ ಭೂರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪೊಂದುವ 

ಎಂದಿಗಾದರು ಸಾವು ತಪ್ಪದು 
ಗುರು ಹೊಂದದೆ ನಿಜಮುಕ್ತಿ ದಕ್ಕದು
ಸುಂದರ ತನುವಿದು ನಿಲ್ಲದು 
ಮೋಹ ಬಂಧನದಿಂ ಸುಖವಿಲ್ಲದು 

ಗಂಗಾಯಮುನೆ ಸ್ನಾನ ಗೈಯುವ
ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಹಲಿನೊಳಾಡುವ
ಹಿಂಗದೆ ಕಳೆ ಬಿಂದು ನೋಡುವ
ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯವ ಕೇಳುವ

ವರ ಹಂಸಕಲ್ಪವನೇರುವ 
ಬ್ರಹ್ಮಪುರದೊಳುಯ್ಯಾಲೆಯ ನಾಡುವ 
ನೆರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ್ವಾರವ ತೆರೆಯುವ  
ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಳು 
ಕೂಡಿ ಸುಖಿಸುವ 

ಜೀವಭಾವನೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಳಿವುದು 
ಆತ್ಮ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು
ಸಾವು ಹುಟ್ಟೆಂಬುವುದಳಿಯುವುದು  
ನಿತ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದವೆ ನಿಲುವುದುದು  

ನಿತ್ಯ ಗುರು ಸಂಜೀವನ ಸೇರುವ 
ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನಳಿಯುವ 
ಸತ್ತು ಚಿತ್ತಾನಂದ ವಸ್ತುವ ಸೇರಿ 
ಮುಕ್ತಿರಾಜ್ಯದಿ ಮನೆ ಮಾಡುವ
ಬಾರಮ್ಮ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ

Tag: Baramma Guru seve Maduva

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: