ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ


ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ 
ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನು 
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಖದಿಯೊಡೆದ ಹರಿಯ 
ತಂಡ ತಂಡದಿ ಪೂಜೆಗೊಳುತ 
ಪಾಂಡವರನು ಸಲಹಿದವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ ಶ್ರೀ
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಎಂಟು ಮಠದ ಯತಿಗಳು 
ತನ್ನ ಬಂಟರೆಂದು ಪೂಜೆಗೊಳುತ 
ಕಂಟಕ ಕಂಸಾದಿಗಳನೆ 
ದಂಟಿನಂದದಿ ಸೀಳಿದವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೊ 
ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರಾಯ ತನ್ನ 
ದಾಸರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿತ್ತು 
ಕೂಸಿನಂದದಿ ಪೋಷಿಸುವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ
ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ 
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ರಚನೆ:  ಕಮಲೇಶ ವಿಠ್ಠಲರು

Tag: Kandu Dhanyanade naa

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: