ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿ


ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ, ಶ್ರೀ ಪೀಠೇ ಸುರ ಪೂಜಿತೇ
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ, ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ 

ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ
ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ 

ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವ ವರದೇ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ
ಸರ್ವ ದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಸಿಧ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ
ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ
ಯೋಗಜ್ಞೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ
ಮಹಾ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ
ಜಗಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ
ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ

ಏಕ ಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ
ದ್ವಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ

ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನಿತ್ಯಂ ಮಹಾ ಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ
ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Tag: Namastestu mahamaye, Namastesthu Mahaamaaye

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: