ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕೃಷ್ಣ
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ, ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಿಸೋ
ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ....

ರುಕುಮಾಂಗದನಂತೆ ವ್ರತವ ನಾನರಿಯೆ
ಶುಕಮುನಿಯಂತೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರಿಯೆ
ಬಕವೈರಿಯಂತೆ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲರಿಯೇ
ದೇವಕಿಯಂತೆ ಮುದ್ದಿಸಲರಿಯೆನೋ ಕೃಷ್ಣ
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ, ಕರುಣಿಸೋ

ಗರುಡನಂದದಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಲು ಅರಿಯೆ
ಕರೆಯಲು ಅರಿಯೆ ಕರಿ ರಾಜನಂತೆ
ವರ ಕಪಿಯಂತೆ ದಾಸ್ಯವ ಮಾಡಲರಿಯೇ
ಸಿರಿಯಂತೆ ನೆರೆದು ಮೋಹಿಸಲರಿಯೆನೊ ಕೃಷ್ಣ,
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ, ಕರುಣಿಸೋ

ಬಲಿಯಂತೆ ದಾನವ ಮಾಡಲು ಅರಿಯೆ
ಭಕ್ತಿ ಛಲವನರಿಯೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ
ಒಲಿಸಲು  ಅರಿಯೆ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ
ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ, ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ,  ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ, ಕರುಣಿಸೋ
ಕೃಷ್ಣಾ ಕರುಣಿಸೋ... ರಂಗಾ ಕರುಣಿಸೋ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರುTag: Karuniso ranga Karuniso

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: