ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ಅಯಗಿರಿ ನಂದಿನಿ

\
ಅಯಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೋದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರ ವಿಂದ್ಯ ಶಿರೋದಿ ನಿವಾಸಿನೀ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನೀ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ
ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಪಿತಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ
ದನುಜ ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮದ್ಯಗತೇ
ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾದಿಪತೇ
ರಿಪುಗಜದಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾದಿಪತೇ
ನಿಜ ಭುಜದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿರಣ ಧುರ್ಮದ ಶತೃ ವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರ ವಿಚಾರ ಧುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾದಿಪತೇ
ದುರಿತ ದುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದುರ್ಮತಿ ದಾನವ ದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿ ವಧೂವರ ವೀರವರಾಭಯ ದಾಯಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ ಶೂಲ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೇ
ದುಮಿದುಮಿ ತಾಮರ ದುಂದುಬಿ ನಾದ ಮಹೋ ಮೂಖರೀಕೃತ ತಿಗ್ಮಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ
ಸಮರ ವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಬವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ
ಶಿವ ಶಿವ  ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣ ಸಂಗ ಪರಿಸ್ಪುರ ದಂಕ ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕ ಪಿಶಂಗ ಪೃಷತ್ಕ ನಿಷಂಗ ರಸದ್ಬಟ ಶೃಂಗ ಹತಾವಟುಕೇ
ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಭಟತ್ಬಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಸುರಲಲನಾತತಥೇಯಿ ತಥೇಯಿ ತಥಾಭಿ ನಯೋತ್ತರಾ ನೃತ್ಯರತೇ
ಧಿಮಿಕಿಟ ಧಿಕ್ಕಟ ಧಿಕಟ ಧಿಮಿದ್ವನಿ ಧೀರಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇ ಜಯ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತತ್ಪರ ವಿಶ್ವನುತೇ
ಝಣಝಣ ಝೀಝಿಮಿ ಝಿಕೃತ ನೂಪುರ ಸಿಂಜಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ
ನಟಿತ ನಟಾರ್ದ ನಟೀ ನಟ ನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರ ವೃತೇ
ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾದಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೇ
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಝಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ
ಸಿತಕೃತ ಫುಲ ಸಮುಲ್ಲಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಿಲಿತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅವಿರಲಗಂಡ ಬಲನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿದಿ ರಾಜಸುತೇ
ಅಯಿ ಸುದತೀಜನ ಲಾಲಸ ಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕಮಲ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಶಾಂತಿ ಕಲಾ ಕಲಿತಾಮ ಭಾಲಲತೇ
ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸಕುಲೇ
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲತ್ವ ಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕರ ಮುರಲೀರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತ ಸೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ
ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾ ಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕಟಿತಟ ಪೀತದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರಮಯೂಖ ತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿ ಸ್ಪುರ ದಂಶುಲ ಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ!
ಜಿತಕನಾಕಚಲ ಮೌಳಿ ಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜನ ಕುಂಭಕುಚೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೇ
ಕೃತಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ
ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಪದ ಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೇ
ಅಯಿ ಕಮಲಂ ಕಮಲಾನಿಲಯೆ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸಕಥಂ ನ ಭವೇತ್
ಶಿವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದ ಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆ ಗುಣರಂಗ ಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸಕಿಂ ನಶಚೀ ಕುಚಕುಂಬ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಂ
ತವಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮಕ ವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ನವ ವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ ಸಕಲಂನನುಕೂಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರಹೂತ ಪುರೀಂದುಮುಖೀಸುಮುಖೀಮುಖೀಬೀರಸೌ ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ
ಮಮ ತುಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ
ಅಯಿ ಮಯಿದೀನ ದಯಾಲುತುಯಾ ಕೃಪಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತಮ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿ ರತೇ
ಯದು ಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ ಕುರುತಾ ದುರುತಾಪ ಮಪಾ ಕುರುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ
  
- ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಮಹೀಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ

Tag: Ayagiri nandini nandita modina

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: