ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ


ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ-
ಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಸುಪ್ರದೇ
ಶ್ರೀ ಸಾರಸಪದೇ ರಸಪ-
ದೇ ಸಪದೇ ಪದೇ

ಭಾವಜ ಜನಕ ಪ್ರಾಣ
ವಲ್ಲಭೇ ಸುವರ್ಣಾಭೇ
ಭಾನುಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಪ್ರ-
ಭೆ ಭಕ್ತ ಸುಲಭೇ
ಸೇವಕಜನ ಪಾಲಿನ್ಯೈ
ಶ್ರಿತ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನ್ಯೈ
ಕೇವಲಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ
ಕೇಶವ ಹೃತ್ ಖೇಲಿನ್ಯೈ

ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಮೀ ಪೂರ್ವಸ್ತ ಶುಕ್ರವಾರೇ
ಚಾರುಮತೀ ಪ್ರಭೃತಿಹ್ ಪೂಜಿತಾಕಾರೇ
ದೇವಾದಿ ಗುರುಗುಹ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಣಿಮಯಹಾರೇ
ದೀನಜನ ಸಂರಕ್ಷಣನಿಪುಣ ಕನಕ ಧಾರೇ
ಭಾವನಾ ಭೇದಚತುರೆ ಭಾರತೀ ಸನ್ನುತವರೇ
ಕೈವಲ್ಯವಿತರಣಾಪರೆ ಕಾಂಕ್ಷಿತಫಲಪ್ರದಕಾರೇ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು


Tag: Sri Varalakshmi namastubhyam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: