ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ದೀಪನಮನ

ದೀಪನಮನ

ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ
ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ
ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ
ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ

ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ಧನ
ದೀಪೋ ಮೇ ಹರ ತು ಪಾಪಂ
ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ.Tag: Deepa namana, Shubham karoti kalyaanam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: