ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಗಡಿಯಾರದ ಸಡಗರ


ಗಡಿಯಾರದ ಸಡಗರ


ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೇಳು ಕಂದ!
ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲಿ ಬಂದ
ಹೆಚ್ಚು ಮಲಗಲೇನು ಚಂದ?
ಬಾ! ಕಂದ ಬಾ!
ಟಿಕ್! ಟಾಕ್!  ಟಿಕ್! ಟಾಕ್! 
ಟಿಕ್! ಟಿಕ್! ಟಿಕ್!

ಹಲ್ಲನುಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು
ಪಾಠವೋದಿ ಬಳಿಕ ಮಿಂದು
ಊಟಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆಂದು
ಬಾ! ಕಂದ ಬಾ!
ಟಿಕ್! ಟಾಕ್!  ಟಿಕ್! ಟಾಕ್! 
ಟಿಕ್! ಟಿಕ್! ಟಿಕ್!

ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಓಟ
ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಆಟ ಪಾಟ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠ
ಬಾ! ಕಂದ ಬಾ!
ಟಿಕ್! ಟಾಕ್!  ಟಿಕ್! ಟಾಕ್! 
ಟಿಕ್! ಟಿಕ್! ಟಿಕ್!

ರಾತ್ರೆ ದೇವಗಡ್ಡ ಬಿದ್ದು
ಊಟಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದು
ನಾಳೆ ತಿರುಗಿ ಬೇಗನೆದ್ದು
ಬಾ! ಕಂದ ಬಾ!
ಟಿಕ್! ಟಾಕ್!  ಟಿಕ್! ಟಾಕ್! 
ಟಿಕ್! ಟಿಕ್! ಟಿಕ್!

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

Tag: Gadiyarada sadagara

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: