ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2014

ಸ್ವಾಮಿದೇವನೆ ಲೋಕಪಾಲನೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆ

ಸ್ವಾಮಿದೇವನೆ ಲೋಕಪಾಲನೆ ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೇ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನೋಡು ನಮ್ಮನು ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೇ

ದೇವ ದೇವನೆ ಹಸ್ತ ಪಾದಗಳಿಂದಲೂ ಮನದಿಂದಲೂ
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಲ್ಲವ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಬೇಗನೆ

ವಿಜಯವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆಯ ನಾಡಿನ
ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಐಕ್ಯಗಾನವ ಲಾಲಿಸೈ ಪರಿಪಾಲಿಸೈ

ಚಿತ್ರ: ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಣಗಾಲ್ ಪಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
(ಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ:  ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು)
ಸಂಗೀತ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಗಾಯನ: ಟಿ. ಜಿ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರುTag: Swami Devane Lokapalane

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: