ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2014

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಆರತಿ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರಾತ್ರಿಕ

ಖಂಡನ ಭವ-ಬಂಧನ, ಜಗ-ವಂದನ, ವಂದಿ ತೋಮಾಯ್ |
ನಿರಂಜನ, ನರ-ರೂಪ-ಧರ, ನಿರ್ಗುಣ ಗುಣಮಯ್ ||

ಮೋಚನ ಆಘದೂಷಣ, ಜಗಭೂಷಣ, ಚಿದ್ಘನಕಾಯ್ |
ಜ್ಞಾನಾಂಜನ-ವಿಮಲ-ನಯನ ವೀಕ್ಷಣೇ ಮೋಹ ಜಾಯ್ ||

ಭಾಸ್ವರ ಭಾವ –ಸಾಗರ ಚಿರ-ಉನ್ಮದ-ಪ್ರೇಮ-ಪಾಥಾರ್ |
ಭಕ್ತಾರ್ಜನ-ಯುಗಲ-ಚರಣ, ತಾರಣ-ಭವ-ಪಾರ್ ||

ಜೃಂಭಿತ –ಯುಗ-ಈಶ್ವರ, ಜಗದೀಶ್ವರ, ಯೋಗಸಹಾಯ್ |
ನಿರೋಧನ, ಸಮಾಹಿತ ಮನ, ನಿರಖಿ ತವ ಕೃಪಾಯ್ ||


ಭಂಜನ-ದುಃಖಗಂಜನ ಕರುಣಾಘನ ಕರ್ಮಕಠೋರ್ |
ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣ-ಜಗತ-ತಾರಣ, ಕೃಂತನ ಕಲಿಡೋರ್ ||

ವಂಚನ-ಕಾಮ-ಕಾಂಚನ, ಅತಿನಿಂದಿತ-ಇಂದ್ರಿಯರಾಗ್ |
ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರ, ಹೇ ನರವರ, ದೇಹೊ ಪದೇ ಅನುರಾಗ್ ||

ನಿರ್ಭಯ, ಗತಸಂಶಯ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ-ಮಾನಸವಾನ್ |
ನಿಷ್ಕಾರಣ-ಭಕತ-ಶರಣ, ತೃಜಿ ಜಾತಿ-ಕುಲ-ಮಾನ್ ||

ಸಂಪದ ತವ ಶ್ರೀಪದ, ಭವ-ಗೋಷ್ಟದ –ವಾರಿ ಯಥಾಯ್ |
ಪ್ರೇಮಾರ್ಪಣ, ಸಮದರಶನ, ಜಗಜನ-ದುಃಖ ಜಾಯ್ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಪ್ರಭು, ವಾಕ್ಯಮನಾತೀತ ಮನೋವಚನೈಕಾಧಾರ್ |
ಜ್ಯೋತಿರ ಜ್ಯೋತಿ ಉಜಲ ಹೃದಿಕಂದರ ತುಮಿ ತಮೋಭಂಜನಹಾರ್ ||

ಧೇ ಧೇ ಧೇ ಲಂಗ ರಂಗ ಭಂಗ ಬಾಜೇ ಅಂಗ ಸಂಗ ಮೃದಂಗ |
ಗಾಯಿಛೇ ಛಂದ ಭಕತವೃಂದ, ಆರತಿ ತೋಮಾರ್
ಜಯ ಜಯ ಆರತಿ ತೋಮಾರ್ |
ಹರ ಹರ ಆರತಿ ತೋಮಾರ್ |
ಶಿವ ಶಿವ ಆರತಿ ತೋಮಾರ್ ||

ಸಾಹಿತಿ: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು

Tag: Sri Ramakrishna Paramahamsa Arati


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: