ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2014

ಮಂಗಳವನು ಕರೆಯುತಿರುವ


ಮಂಗಳವನು ಕರೆಯುತಿರುವ ದೇವ ಶುಭವ ನೀಡಲಿ
ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪಥವ ಎಮಗೆ ತೋರಲಿ

ಜ್ಞಾನದುದಯ ಭಾಗ್ಯದುದಯ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕಲಿ
ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಡತೆ ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಲಿ

ಜಾತಿಮತದ ಬೇಧಭಾವ ಎಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ
ಒಂದೇ ತಾಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಬೆಳೆಯಲಿಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: