ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2015

ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ


ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ದೇವರುಗಳನ್ನು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: