ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 9, 2014

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ


ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ
ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ

ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ
ಪೂಜಾ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಪದಂ
ಮಂತ್ರ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ವಾಕ್ಯಂ

ಮೋಕ್ಷ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ಕೃಪಾ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: