ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜೀ ನಕ್ರೆ

ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜೀ ನಕ್ರೆ

ಮೂಗ ಆದಂಗ್ ಆಗ್ತೀನ್ ನಾನು
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಆಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಸಿಕ್ದು
ಉಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಆಕ್ರೆ-
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಲಕ್ಕಂತ್ ಮತ್ತ್ ನಂಗ್ ಅತ್ಕೋ೦ತೈತೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಝುಮ್ಮಂತ್ ಇಗ್ತ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ
ಆ ಮತ್ತ್ ನನಗಾಗ್ ಮಿಕ್ರೆ -
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಅಡೋಕ್ ಅಳತೆ ಗಿಳತೆ ಇಲ್ಲ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಮಾನ ಗ್ನಾನ ಎಲ್ಲಾನೂನೆ
ತಿನ್ನೋದೊಂದೆ - ಠೋಕ್ರೆ!
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಅರಳ್ತ ವೋರಳ್ತ ಕಣ್ಣಿನ್ ಬೆಳಕು -
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಎಂಗಿರತೈತೆ ಮಲ್ಗೆ ವೂನಾಗ್
ತಿಂಗಳ್ ಬೆಳಕು ವೊಕ್ರೆ -
ಅಂಗೈತ್ ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಫಳ್ಳ೦ತ್ ಅಲ್ಲಿನ್ ಬೆಳಕ್ ಉಕ್ತೈತೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಳುಪನ್ ತೆಗೆದ್ ಎರೆಚ್ದಂಗೆ 
ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ ಕೊಕ್ರೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ನಾರದನ್ ಯೀಣೆ ನಿಲ್ಲಾಕಿಲ್ಲ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ತುಂಬ್ರ  ತನ್ ಆಡ್ ಅಡಗಿಸ್ತಾನೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ವಜ್ರದ್ ಮುಂದಾ ಬಕ್ರೆ!

ಲೋಕಾನೇನೆ ಮೆಚ್ಕೋ೦ತೈತೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ ಯೋಳ್ತೈತ್ : 'ನಂಜಿ ನಕ್ಕಾಗ್
ಸದ್ ಮಾಡೋನ್ಗೆ ಥೂಕ್ರೆ!'
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಕದಲಾಕ್ ಆಗ್ದು ಕಟ್ಟಾಕ್ದಂಗೆ
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
ಚಾಕ್ರಿ ಗೀಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊನೆ
ಅವೊತ್ತೆಲ್ಲ ಚಕ್ರೇ -
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಯಿಂಗಿಂಗೇಂತ ಯೋಳಾಕ್ ಆಗ್ದು
ನನ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!
'ಸೀ' ಅನ್ನಾದು ಸಬ್ದ ಮಾತ್ರ!
ತಿಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಕ್ರೆ!
ನೋಡ್ಬೇಕ್ ನಂಜಿ ನಕ್ರೆ!

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

Photo Courtesy: http://www.indiais.org/explore.php?tags%5B%5D=%20happiness

Tag: Nan putnanji nakre

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: