ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ

ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ 
ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಮ್ 

ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಮೂರ್ತಯೇ 
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಮ್ 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂತರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರೀಪತೇಃ 
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಮ್

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃಸಹ ಸೀತಯಾ
ನಂದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ

ತ್ಯಕ್ತ ಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟ ವಿಹಾರಿಣೆ
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಾಮಿನಾಂ ಧೀರೋದರಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಸಿ ಧಾರಿಣೆ,
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ, ಖರ ಧೂಷಣ ಸತ್ರವೇ
ಗೃದ್ರ ರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ, ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತ ಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ
ಸೌಲಭ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಹನುಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟ ಧಾಯಿನೇ
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತುಲ್ಲಂಘಿತ ಸಿಂಧವೇ
ಜಿತ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ

ವಿಭೀಷಣ ಕೃತೇಪ್ರೀತ್ಯಾ ಲಂಕಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಧಾಯಿನೇ
ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಘವಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಅಸಾಧ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಾಮಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಸೀತಯಾ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಸೇವ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ಜಾನಕೀ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯಜಾಮಾತ್ರು ಮುನೇ ಕೃಪಯಾಸ್ಮನು ಪೀಯುಷೆ
ಮಹತೆ ಮಮನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ

ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈಃ ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ
ಸರ್ವೈಶ್ಚಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ

ರಮ್ಯಜಾಮಾತ್ರು ಮುನೀನಾ ಮಂಗಳಾ ಶಾಸನಂ ಕೃತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕರೋತು ಮಂಗಳಂ ಸದಾ

ಇತಿ ಶ್ರೀವರ ವರಮುನಿ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ.

Tag: Mangalam Kosalendraya

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: