ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ


ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ ತೇನೇ ಕಹಿಯೇ ಜೇ 
ಪೀಡ ಪರಾಯೀ ಜಾನೇ ರೇ!
ಪರದುಃಖೇ ಉಪಕಾರ ಕರೇ ತೊಯೇ
ಮನ ಅಭಿಮಾನ ನ ಆನೇ ರೇ!!

ಭಾವಾರ್ಥ= ವೈಷ್ಣವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಪರಪೀಡೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಪರರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು.

ಸಕಲ ಲೋಕಮಾಂ  ಸಹುನೇ ವಂದೇ
ನಿಂದಾ ನ ಕರೇ ಕೇನೀ ರೇ!
ವಾಚ ಕಾಛ ಮನ ನಿಶ್ಚಲ ರಾಖೇ
ಧನ-ಧನ ಜನನೀ ತೇನೀ ರೇ!!

ಭಾವಾರ್ಥ= ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ನಿನ ನಿಂದಿಸಿದರೂ ಸಹನೆಯಿಂದಿರು, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ, ವಾಚ ಮನಸಾ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿರು (ಶುದ್ಧನಾಗಿರು)

ಸಮದೃಷ್ಟಿ ನೇ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ಯಾಗೀ
ಪರಸ್ತ್ರೀ ಜೇನೇ ಮಾತಾ ರೇ!
ಜಿಹ್ವಾ ಥಕೀ ಅಸತ್ಯ ನ ಬೋಲೇ
ಪರಧನ ನವ್ ಝಾಲೇ ಹಾಥ ರೇ!!

ಭಾವಾರ್ಥ= ಸಮದೃಷ್ಠಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋ, ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮಾತೆಯೆಂದು ತಿಳಿ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಪರಧನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕ ಬೇಡ.

ಮೋಹ ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಪೇ ನಹಿ ಜೇನೇ
ದೃಢ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೇನಾ ಮನಮಾಂ ರೇ!
ರಾಮನಾಮ ಶುಂ  ತಾಲೀ ರೇ ಲಾಗೀ
ಸಕಲ ತೀರ್ಥ ತೇನಾ ತನಮಾಂ ರೇ!!

ಭಾವಾರ್ಥ= ಮೋಹ ಮಾಯೆಯ ತೊರೆದು ದೃಢ ವೈರಾಗ್ಯವ ತೆಳೆದು, ರಾಮನಾಮವ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ತೀರ್ಥವು ಕಾಣೋ. 

ವಣಲೋಭೀನೇ ಕಪಟರಹಿತ ಛೇ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ನಿರ್ವಾಯೋ ರೇ!
ಭಣೇ ನರಸೈಯೋ ತೇನು ದರಷನ ಕರತಾಂ
ಕುಲ ಏಕೋತೇರ ತಾರ್ಯಾ ರೇ!!

ಭಾವಾರ್ಥ =  ಲೋಭ, ಕಪಟತನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ನಿವಾರಣೆ ಇವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನರಸನ ದರುಶನವಾಗುವುದು, ಕುಲವ್ಯಾವುದಾದರೇನು. 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ನರಸಿನ್ ಮೆಹ್ತಾ


Tag: Vaishnava Janto

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: