ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2013

ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿರ್ದೇವೈಸದಾ ಪೂಜಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಯೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ || ೧ ||

ದೋರ್ಭೀರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭೀಂ ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರಕ್ತಮಾಲಾಂದಧಾನಾ
ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ |
ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಸಮಾನಾ ಅಸಮಾನಾ
ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೇ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ || ೨ ||

ಸುರಾಸುರಸೇವಿತಪಾದಪಂಕಜಾ ಕರೇ ವಿರಾಜತ್ಕಮನೀಯಪುಸ್ತಕಾ
ವಿರಿಂಚಿಪತ್ನೀ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಿತಾ ಸರಸ್ವತಿ ನೃತ್ಯತು ವಾಚಿ ಮೇ ಸದಾ || ೩ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಸರಸಿಜಕೇಸರಪ್ರಭಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಿತಕಮಲಾಸನಪ್ರಿಯಾ |
ಘನಸ್ತನೀ ಕಮಲವಿಲೋಲಲೋಚನಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ಭವತು ವರಪ್ರಸಾದಿನೀ || ೪ ||

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ || ೫ ||

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಿ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಾಂತರೂಪೇ ಶಶಿಧರೇ ಸರ್ವಯೋಗೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದೇ ನಿರಾಧಾರೇ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಪಟಿಕರೂಪಾಯೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಿ ಚತುರ್ಹಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ಮುಕ್ತಾಲಂಕೃತ ಸರ್ವಾಂಗೈ ಮೂಲಾಧಾರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಮೂಲಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಮನೋಮಣಿ ಮಹಾಯೋಗೇ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮಃ |
ವಾಗ್ಭ್ಯೈವರದಾಹಸ್ತಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ವೇದಾಯೈ ವೇದರೂಪಾಯೈ ವೇದಾಂತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿನೈ ಗುಣದೀಪ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾನೇ ಸದಾನಂದೇ ಸರ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಂಪನ್ನಾಯೈ ಕುಮಾರ್ಯೈ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಯೋಗಾನಾರ್ಯ ಉಮಾದೇವ್ಯೈ ಯೋಗಾನಂದೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಅಣುರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಾಯೈ ಆನಂದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಾನಾರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಪದ್ಮದಾ ಪದ್ಮವಂಶಾ ಚ ಪದ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಮೇಷ್ಟ್ಯೈ ಪರಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೧೭ ||

ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋನಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾಯೈ ಚ ಬ್ರಹ್ಮನಾರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಕಮಲಾಕರಪುಷ್ಪಾ ಚ ಕಾಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕಪಾಲಿ ಕರ್ಮದೀಪ್ತಾಯೈ ಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಾಣ್ಮಾಸಾತ್ಸಿದ್ಧಿರುಚ್ಯತೇ |
ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಮಪಿ || ೨೦ ||

ಇತ್ತಂ ಸರಸ್ವತಿಸ್ತೋತ್ರಮಗಸ್ತ್ಯಮುನಿವಾಚಕಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಅಗಸ್ಯಮುನಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

 Tag: Saraswati Stotra


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: