ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2013

ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದೊಡತ್ತತ್ತ


ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದೊಡತ್ತತ್ತ ನೀನೇ ದೇವಾ
ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹು ನೀನೇ ದೇವಾ
ವಿಶ್ವತೋಚಕ್ಷು ನೀನೇ ದೇವಾ,
ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ನೀನೇ ದೇವಾ
ವಿಶ್ವತೋಬಾಹು ನೀನೇ ದೇವಾ
ವಿಶ್ವತೋಪಾದ ನೀನೇ ದೇವಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

Tag: ettetta nodidodattatta, ettetta nodidattatta

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: