ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ನಗುಮೋಮು ಗನಲೇನಿ ನಾ ಜಾಲಿ ತೆಲಿಸೀ

ನಗುಮೋಮು ಗನಲೇನಿ ನಾ ಜಾಲಿ ತೆಲಿಸೀ
ನನು ಬ್ರೋವಾ ರಾದಾ ಶ್ರೀ ರಘುವರ ನೀ

ನಗರಾಜಧರ ನೀದು ಪರಿವಾರುಲೆಲ್ಲಾ
ಒಗಿ ಬೋಧನ ಜೇಸೇ-ವಾರಲು ಗಾರೇ ಯಿಟು
ಲುಂಡುಡುರೇ

ಖಗರಾಜು ನೀ ಯಾನತಿ ವಿನಿ ವೇಗ
ಸನಲೇಡು
ಗಗನಾನಿಕಿ ಲಿಲಕೂ ಬಹು
ದೂರಂಬನಿನಾದೋ
ಜಗಮೇಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎವರಿತೋ
ಮೊರಲಿಡುದು
ವಗ ಜೂಪಕು ತಾಳನು ನನ್ನೇಲುಕೋರ
ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ ನೀ

ರಚನೆ: ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರು

(ಅರ್ಥ: ಓ ರಘುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಗೆಮೊಗವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಪಡು ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದೂ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾರೆಯಾ.

ಮಹಾಪರ್ವತವನ್ನೇ ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಹೇಳುವವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಏಕಾದರೂ  ಹೀಗೆ ಮಾದುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ?

ನೀನು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಗರುಡನು ಹೊರಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನಲ್ಲವೇಆತ ಎಂದಾದರೂ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಇದೆಯೆ? ಓ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಪ್ರಭುವೇ! ನಾನು ಇನ್ನಾರ ಬಳಿ ತಾನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೊಲಿನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡೆಯಾದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಈ ತ್ಯಾಗರಾಜನಿಂದ ಸದಾ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊ.)

ಚಿತ್ರ: ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ
   
Tag: Nagumomu Ghanaleni

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: