ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ

ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ

ಓ ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ

ಚಂದ್ರನು ಬಾನೇ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಕಾಣಲ್ಲಿ
ಬರಲೇ ಬೇಕು ನೀನಿಲ್ಲಿ, ಹಾರಾಡುವ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ
ಓ ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ

ಅಲೆಯಾಡುತ್ತಿರೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತೆನೆ ತೂಗುತ್ತಿರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ
ಬರಲೇಬೇಕು ನೀನಿಲ್ಲಿ, ಹಾರಾಡುವ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ
ಓ ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ

ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳಿವೆ ಕರದಲ್ಲಿ,  ಗಿಳಿಗಳು ಹತ್ತನೆ ಮರದಲ್ಲಿ
ನೀಲಿಯೊಳಾಡುವ ನೀಲಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಬರಲೇ ಬೇಕು ನೀನಿಲ್ಲಿ
ಹಾರಾಡುವ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ
ಓ ಪುಟಾಣಿ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ, ಹಾಡೂ....

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಡಾ. ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ


Tag: O putani neeli hakki

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: