ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2013

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ


ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ
ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಖದಿಯೊಡೆದ ಹರಿಯ
ತಂಡ ತಂಡದಿ ಪೂಜೆಗೊಳುತ
ಪಾಂಡವರನು ಸಲಹಿದವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ ಶ್ರೀ
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಎಂಟು ಮಠದ ಯತಿಗಳು
ತನ್ನ ಬಂಟರೆಂದು ಪೂಜೆಗೊಳುತ
ಕಂಟಕ ಕಂಸಾದಿಗಳನೆ
ದಂಟಿನಂದದಿ ಸೀಳಿದವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೊ
ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲರಾಯ ತನ್ನ
ದಾಸರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿತ್ತು
ಕೂಸಿನಂದದಿ ಪೋಷಿಸುವನ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ
ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ
ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ
ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಾ

ರಚನೆ: ಕಮಲೇಶ ವಿಠ್ಠಲರುಗಾಯನ: ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್


Tag: Kandu Dhanyanaade Naa
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: