ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2013

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ


ಆಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ |
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನೀ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ |
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೧ ||

ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ |
ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಪಿಷಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ |
ದನುಜ ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨ ||

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ |
ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮದ್ಯಗತೇ |
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೩ ||

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ |
ರಿಪುಗಜದಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ |
ನಿಜ ಭುಜದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೪ ||

ಅಯಿ ರಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ |
ಚತುರವಿಚಾರ ಧುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |
ದುರಿತದುರೀಹ ದುರಾಶಯದುರ್ಮದ ದಾನವದೂತಕೃತಾಂತಮತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೫ ||

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿವಧೂವರ ವೀರ ವರಾಭಯ ದಾಯಕರೇ |
ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕ ಶೂಲ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೇ |
ಧುಮಿಧುಮಿ ತಾಮರ ದುಂಧುಬಿ ನಾದ ಮಹೋ ಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗ್ಮಕರೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೬ ||

ಅಯಿ ನಿಜಹುಂಕೃತಿಮಾತ್ರನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶತೇ |
ಸಮರವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತಬೀಜ ಸಮುದ್ಬವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೇ |
ಶಿವ ಶಿವ  ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೭ ||

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣಸಂಗ ಪರಿಸ್ಪುರ ದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೇ |
ಕನಕ ಪಿಶಂಗ ಪ್ರಿಷತ್ಕ ನಿಷಂಗ ರಸದ್ಬಟಶೃಂಗ ಹತಾವಟುಕೇ |
ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಭಟತ್ಬಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೮ ||

ಸುರಲಲನಾತತಥೇಯಿ ತಥೇಯಿ ತಥಾಭಿ ನಯೋತ್ತರಾ ನೃತ್ಯರತೇ |
ಹರವಿಲಾಸ ಹುಲಾಸಮಯಿಪ್ರಣತಾರ್ಥ ಜನೇಮಿತಪ್ರೆಮಭರೇ |
ಧಿಮಿಕಿಟ ಧಿಕ್ಕಟ ಧಿಕಟ ಧಿಮಿದ್ವನಿ ಧೀರಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೯ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇ ಜಯ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ |
ಝಣ ಝಣ ಝಿಂಜಿಮಿ ಝಿಂಕೃತನೂಪುರ ಸಿಂಜಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ |
ನಟಿತನಟಾರ್ಧ ನಟೀನಟನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೦ ||

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ |
ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |
ಸುನಯನವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾದಿಪತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೧ ||

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೇ |
ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಝಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ | 
ಸಿತಕೃತ ಫುಲ್ಲಿಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಿಲಿತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೨ ||

ಅವಿರಲಗಂಡ ಬಲನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೇ |
ತ್ರಿಭುವನಭೂಷಣ ಭೂತಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿದಿ ರಾಜಸುತೇ |
ಅಯಿ ಸುದತೀಜನ ಲಾಲಸ ಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೇ |
 ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೩ ||

ಕಮಲದಲಾಮಲ ಕೋಮಲಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೇ |
ಸಕಲವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸಕುಲೇ |
ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೪ ||

ಕರ ಮುರಲೀರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ |
ಮಿಲಿತಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೇ |
ನಿಜಗುಣಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಗುಣಸಂಭೃತ ಕೇಲಿತಲೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೫  ||

ಕಟಿತಟ ಪೀತದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ  ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ |
ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಪುರ ದಂಶುಲ ಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ | 
ಜಿತ ಕನಾಕಚಲ ಮೌಳಿ ಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜನ ಕುಂಭಕುಚೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೬ ||

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕ ಸಹಸ್ರ ಕರೈಕನುತೇ |
ಕೃತಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸಂಗರತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ |
ಸುರಥಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೭ ||

ಪದ ಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋsನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೇ |
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್ |
ತವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೧೮ ||

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆ ಗುಣರಂಗ ಭುವಂ |
ಭಜತಿ ಸಕಿಂ ನ ಶಚೀಕುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಂ |
ತವಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೧೯ ||

ನವ ವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ ಸಕಲಂನನುಕೂಲಯತೇ |
ಕಿಮು ಪುರಹೂತ ಪುರೀಂದುಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಮುಖೀಬೀರಸೌ ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ |
ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತಕ್ರಿಯತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ || ೨೦ ||

ಅಯಿ ಮಯಿದೀನ ದಯಾಲುತಯಾ ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ |
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿರತೇ |
ಯದು ಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ ಕುರುತಾ ದುರಿತಾಪಮಪಾಕುರುತೇ |
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ  || ೨೧ ||

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಚಿತ್ರಕಲೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು

Tag: Shri Mahishasuramardini Stotra

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: