ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2013

ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಬೆತ್ಲೆಹೆಮದಿ ಜನುಮ ತಳೆದ

ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ
ನಿನಗೆ ಬಾಗಿ ನಮಿಪೆನಯ್ಯ
ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನೆ


ದೀನ ದಲಿತ ಬಂಧು ನೀನು

ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ
ಜಗದ ಜನಕೆ ತಿಳಿವನಿತ್ತು
ಪೊರೆದ ಶಿಕ್ಷಕ


ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಕದಿಯಬೇಡಿ

ಸತ್ಯ ನುಡಿಯಿರಿ
ಶುದ್ಧ ಮನದಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ
ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿರಿ


ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ನೆರವು

ನೀಡಿ ಪೊರೆಯಿರಿ
ಕಾವ ದೇವನನ್ನು ಮನದಿ
ನಿತ್ಯ ನೆನೆಯಿರಿ


ಕೇಡು ಬಗೆದ ವೈರಿಗಳಿಗು

ಒಳಿತ ನೆಸಗಿರಿ
ನೆರೆಯ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ


ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿ ಪರರ ತೆಗಳೆ

ನಿಮಗೆ ಕಿರಿತನ
ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳಿ
ಅದುವೆ ಹಿರಿತನ


ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ

ಪರಮ ಪಾವನ
ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಲಣ್ಣ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ


ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ತತ್ವಗಳನು

ಜನಕೆ ಸಾರಿದೆ
ಒಳಿತಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯೆ ಜಗಕೆ
ದಾರಿ ತೋರಿದೆ


ಪರರ ಹಿತಕೆ ದುಡಿದ ಮಹಿಮ

ನೀನೆ ಧನ್ಯನು
ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ತೆತ್ತ
ಲೋಕ ಮಾನ್ಯನುಸಾಹಿತ್ಯ: ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮಭಟ್ಟ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: