ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2014

ಹರಿವರಾಸನಂ


ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ

ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಂ
ಅರಿವಿಮರ್ಧನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ


ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಶಕ್ತಮಾನಸಂ

ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ
ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ


ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಂ

ಪ್ರಣಯಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಜಿತಂ
ಪ್ರಣವಮಂದಿರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇತುರಗವಾಹನಂ ಸುಂದರಾನನಂ
ವರಗಧಾಯುಧಂ ದೇವವರ್ಣಿತಂ
ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಂ
ತ್ರಿನಯನಂ ಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕಂ
ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಹಂ
ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಂ
ಧವಳವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇಕಳಮೃದುಸ್ಮಿತಂ ಸುಂದರಾನನಂ
ಕಳಭಕೋಮಲಂ ಗಾತ್ರಮೋಹನಂ
ಕಳಭಕೇಸರೀ ವಾಜಿವಾಹನಂ

ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ


ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಂ
ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಂ
ಶ್ರುತಿಮನೋಹರಂ ಗೀತಲಾಲಸಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಂಬನ್ಗುಡಿ ಕುಲತ್ತೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯರ್
ಗಾಯನ: ಕೆ. ಜೆ. ಏಸುದಾಸ್


Tag: Harivarasanam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: