ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2013

ಓಂ ಮಹ ಪ್ರಾಣದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಓಂ ಮಹ ಪ್ರಾಣದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಮಹೋಂಕಾರ ರೂಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಮಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ

ಮಹ ಗಾಢ ತಿಮಿರಾಂತಕಂಸೌರಗಾತ್ರಂ

ಮಹ ಕಾಂತಿ ಬೀಜಂ ಮಹ ದಿವ್ಯ ತೇಜಂ

ಭವನೀ ಸಮೇತಮ್ ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ

ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯಚ

ನಮಃ ಶಿವಾಯಚ ಶಿವತರಾಯಚ ಭವಹರಾಯಚ

ಮಹಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಅದ್ವೈತ ಭಾಸ್ಕರಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಂ

ಹೃದುಶ ಹೃದಯಂಗಮಂ ಚತುರ್ವಿಧ ದಿಶಂಗಮಂ

ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಂ ಶಟ್‍ಶತ್ರುನಾಶಕಂ

ಸಪ್ತಸ್ವರೇಶ್ವರಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಂ

ನವರಸ ಮನೋಹರಂ

ದಶ ದಿಶಾಸುವಿಮಲಂ ಏಕಾದಶೋಜ್ವಲಮ್

ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಸ್ತುತಿವಶಂಕರಂ

ಪ್ರಣಥ ಜನ ಕಿಂಕರಂ

ದುರ್ಜನ ಭಯಂಕರಂ ಸಜ್ಜನ ಶುಭಂಕರಂ

ಭ್ರಾಣಿಭವ ತಾರಕಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿತ ಕಾರಕಂ

ಭುವನ ಭವ್ಯ ಭವನಾಯಕಂ ಭಾಗ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರಕ್ಷಕಂ

ಈಶಂ ಸುರೇಶಂ ಋಶೇಶಂ ಪರೇಶಂ

ನಟೇಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಭೂತೇಶಂ

ಮಹ ಮಧುರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಷಂ

ಮಹ ಹರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರವರ್ಷಂ ಸುಶೀಕ್ಷಂ

ಓಂ ನಮೋ ಹರಾಯಚ ಸ್ವರ ಹರಾಯಚ ಪುರ ಹರಾಯಚ

ರುದ್ರಾಯಚ ಭದ್ರಾಯಚ ಇಂದ್ರಾಯಚ

ನಿತ್ಯಾಯಚ ನಿರ್ ನಿದ್ರಾಯಚ

ಮಹಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಭಜೆ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಡಂ ಡಂ ಡ ಡಂ ಡಂ ಡ ಡಡ್ಢಾ ನಿನಾದ

ನವ ತಾಂಡವಾಡಂಬರಂ

ತಧಿಮ್ಮಿ ತಕಧಿಮ್ಮಿ ಧಿದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮಿಧಿಮ್ಮಿ ಸಂಗೀತ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಮ ಕಮಲ ವಂಬರಂ

ಓಂಕಾರ ಹ್ರೀಂಕಾರ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಹ್ರೈಂಕಾರ

ಮಂತ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಂ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರಂ

ಋಗ್ವೇದ ಮಾದ್ಯಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ ವೇದ್ಯಮ್

ಸಾಮ ಪ್ರಗೀತಂ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಭಾತಂ

ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ವಿಷುದ್ಧಂ

ಪ್ರಪಂಚೈಕ ಸೂತ್ರಂ ವಿಭುದ್ಧಂ ಸುಸಿದ್ಧಂ

ನ ಕಾರಂ ಮ ಕಾರಂ ಸಿ ಕಾರಂ

ಬ ಕಾರಂ ಯ ಕಾರಂ ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಸಾರಂ

ಮಹಾ ಕಾಲ ಕಾಲಂ ಮಹಾ ನೀಲಕಂಠಂ

ಮಹಾ ನಂದ ನಂದಂ ಮಹಾತ್ತಾಟಹಾಸಂ

ಜಟಾ ಜೂಟ ರಂಗೈಕ ಗಂಗಾ ಸುಚಿತ್ರಂ

ಜ್ವಲದ್ ಮುದ್‌ಗಣೇತ್ರಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಸುಗೋತ್ರಂ

ಮಹಕಾಶ ಭಾಸಮ್ ಮಹಾ ಭಾನು ಲಿಂಗಂ

ಮಹಾ ವಸ್ತ್ರುವರ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಂ ಪ್ರವರ್ಣಂ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಂದರಂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಂ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಂದಿರಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ

ಉಜ್ಜಯಿನಿಪುರ ಮಹಾ ಕಾಳೇಶ್ವರಂ

ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಂ ಮಹಾಭೀಮೆಶ್ವರಂ

ಅಮರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಭಾಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಘ್ರಿಷ್ಮೇಶ್ವರಂ

ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಧೀಶ್ವರಂ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ

ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ

ಅಗ್ನಿಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ

ವಾಯುಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ ಆತ್ಮಲಿಂಗಾತ್ಮಕಂ

ಅಖಿಲಲಿಂಗಾತ್ಮಕಮ್ ಅಗ್ನಿಸೋಮಾತ್ಮಕಂ

ಅನಾದಿಂ ಅಮೇಯಂ ಅಜೇಯಂ

ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ 

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ ಪರಜ್ಯೋತಿಂ

ಓಂ ನಮಃ ಸೋಮಾಯಚ ಸೌಮ್ಯಾಯಚ

ಭವ್ಯಾಯಚ ಭಾಗ್ಯಾಯಚ

ಶಾಂತಾಯಚ ಶೌರ್ಯಾಯಚ ಯೋಗಾಯಚ

ಭೋಗಾಯಚ ಕಾಲಾಯಚ

ಕಾಂತಾಯಚ ರಮ್ಯಾಯಚ ಗಮ್ಯಾಯಚ

ಈಶಾಯಚ ಶ್ರೀಶಾಯಚಶರ್ವಾಯಚ ಸರ್ವಾಯ-ಚ

ಸರ್ವಾಯ-ಚ

  
ಚಿತ್ರ: ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ

ಗಾಯನ: ಶಂಕರ್ ಮಹದೇವನ್

ಸಂಗೀತ:  ಹಂಸಲೇಖ

Tag: Om mahaprana deepam shivam

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: