ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


ಮಲೆಗಳಲಿ ಕಲ್ಲುಂಟು
ಹೊಲಗಳಲಿ ಹುಲ್ಲುಂಟು
ಹೊಳೆಗಳಲಿ ಮೀನುಂಟು
ಗೂಡಿನಲಿ ಜೇನುಂಟು
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓ ಶಿವ
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ

ಬಾಳೆಯಲಿ ಫಲವುಂಟು
ಚಂದ್ರನಲಿ ಮೊಲವುಂಟು
ಹುತ್ತದಲಿ ಹಾವುಂಟು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ ಕಾವುಂಟು
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓ ಶಿವ
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ

ದೀಪದಲಿ ಬೆಳಕುಂಟು
ಕೋಪದಲಿ ಹುಳುಕುಂಟು
ಸರುವ ಕಡೆ ನೀನುಂಟು
ಇರುವ ಕಡೆ ನಾನುಂಟು
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓ ಶಿವ
ನೀನುಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ


Tag: Malegalalli kalluntu, Prarthane

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: