ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2013

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ


ಗಂಟೆಯ ನೆಂಟನೆ ಓ ಗಡಿಯಾರ 
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಗೋಳಾಕಾರ 
ವೇಳೆಯ ತಿಳಿಯಲು ನೀನಾಧಾರ 
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 

ಹಗಲೂ ಇರುಳೂ ಒಂದೇ ಬಾಳು 
ನೀನಾವಾಗಲು ದುಡಿಯುವ ಆಳು 
ಕಿವಿಯನು ಹಿಂಡಲು ನಿನಗದು ಕೂಳು
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 

ಮುಖ ಒಂದಾದರು ದ್ವಾದಶ ನೇತ್ರ !
ಮೂರು ಕೈಗಳು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ !
ಯಂತ್ರ ಪುರಾಣದ ರಕ್ಕಸ ಪುತ್ರ !
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಎನ್ನುತ ಹೇಳುವೆಯೇನು ?
ನಿನ್ನೀ ಮಾತಿನ ಒಳಗುಟ್ಟೇನು? 
"ಕಾಲವು ನಿಲ್ಲದು " ಎನ್ನುವಿಯೇನು ?
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 

ದುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನಿನ್ನಯ ಕರ್ಮ 
ದುಡಿಸುವುದೊಂದೇ ನಮ್ಮಯ ಧರ್ಮ 
ಇಂತಿರುವುದು ಕಲಿಯುಗದೀ ಧರ್ಮ 
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ: ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ

Tick Tick Geleya, Tik tik Geleya

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: