ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು

ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು


ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು
ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡಿಯೋರ್ ಒಳ್ಳೇರು 

ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ದಿಳ್ಳಿ ಜನರು
ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡಿಯೋರ್ ಒಳ್ಳೇರು 

ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ
ಕುಡಿಸಿ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು 

ಮದ್ದೂರ್ ಮದ್ದೂರ್ ಎಳ್ಳೀರು
ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಎಳ್ಳೀರು 

ಕೆನ್ನಿಂಗ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು
ಹಸುರು ನಿಂಗ ಎಳ್ಳೀರು 

ಗಂಗಾಪಾನಿ ಎಳ್ಳೀರು
ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ ತಿಪಟೂರು 

ಎಳ್ಳೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳೀರ್ ಅಲ್ಲ
ತಂಪು ತಂಪು ಪನ್ನೀರು 

ಇಂಥ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರು
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ 

ರೋಗದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ
ಮುಖದಲಿ ಕಳೆಯು ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 

ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲ ಪಾಪಿ ನೀರು
ಬಣ್ಣದ್ ಬಾಲ ಬೆಂಕಿ ಚೂರು 

ಇಲಿಯು ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ
ಕೋತಿ ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ 

ಎಷ್ಟ್ ದಿನವಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು
ಇಂಥ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡ್ದು 

ಎಷ್ಟ್ ದಿನವಾಯ್ತು ತಾಯಿ ನೀವು
ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡ್ದು 

ನಿಂಬೆ ಎಳ್ಳೀರ್ ಎಂಥ ಜೋಡಿ
ಜೇನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಳ್ಳೀರ್ ಮೋಡಿ 

ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಡಿರಿ ಎಳನೀರು
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಎಳನೀರು 

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಗೆರೆ


Tag: Elleer Elleer Elleeru

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: