ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2013

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ

ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ 
ವಾರಾಣಾಸ್ಯಂ ವರಪ್ರದಂ ಶ್ರೀ 
ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ 

ಭೂತಾಧಿ ಸಂಸೇವಿತ ಚರಣಂ
ಭೂತಭೌತಿಕ  ಪ್ರಪಂಚ ಭರಣಂ
ವೀತರಾಗಿನಂ ವಿನುತ ಯೋಗಿನಂ 
ವಿಶ್ವಕಾರಣಂ ವಿಘ್ನ ವಾರಣಂ
ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ

ಪುರಾ  ಕುಂಭ ಸಂಭವ ಮುನಿವರ ಪ್ರಪೂಜಿತಂ 
ತ್ರಿಭುವನ ಮಧ್ಯಗತಂ
ಮುರಾರಿ  ಪ್ರಮುಖಾಧ್ಯುಪಾಸಿತಂ 
ಮೂಲಾಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿಥಂ
ಪರಾಧಿ  ಚತ್ವಾರಿ ವಾಗಾತ್ಮಕಂ 
ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರತುಂಡಂ
ನಿರಂತರಂ ನಿಖಿಲ ಚಂದ್ರಕಂಡ
ನಿಜವಾಮಕರ ವಿಧ್ರುತೇಕ್ಷು ದಂಡಂ

ಕರಾಂಭುಜಪಾಶ ಬೀಜಾಪೂರಂ  
ಕಲುಷವಿದೂರಂ ಭೂತಾಕಾರಂ 
ಹರಾಧಿ ಗುರುಗುಹ ತೋಷಿತ ಬಿಂಬo  
ಹಂಸಧ್ವನಿ ಭೂಷಿತ ಹೇರಂಭಂ
ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ
ವಾರಾಣಾಸ್ಯಂ ವರ ಪ್ರಧಂ ಶ್ರೀ
ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ ಭಜೇsಹಂ...

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು


Tag: Vatapi Ganapatim Bhajeham, Vaatapi Ganapatim Bhajeham

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: