ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2013

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮನ


ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೇ |
ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರೀ |

ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||


ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರೀ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರೇ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವೀ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ |

ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||


ಆದ್ಯಂತರಹಿತೇ ದೇವೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಯೋಗಜ್ಞೇ ಯೋಗಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ |

ಮಹಾಪಾಪಹರೇ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ ದೇವೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವೀ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ |

ಜಗತ್ಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ || ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೆತ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ || ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪವಿನಾಶನಂ |

ದ್ವಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ || ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ |

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ ||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: