ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2013

ಕನ್ನಡಕೆ ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದಕನ್ನಡಕೆ ಹೋರಾಡು

ಕನ್ನಡದ ಕಂದಾ;

ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡು

ನನ್ನ ಆನಂದಾ!
ಜೋಗುಳದ ಹರಕೆಯಿದು
ಮರೆಯದಿರು, ಚಿನ್ನಾ;
ಮರೆತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೊ
ಮರೆತಂತೆ ನನ್ನ!


ಮೊಲೆಯ ಹಾಲೆಂತಂತೆ

ಸವಿಜೇನು ಬಾಯ್ಗೆ;

ತಾಯಿಯಪ್ಪುಗೆಯಂತೆ

ಬಲುಸೊಗಸು ಮೆಯ್ಗೆ;
ಗುರುವಿನೊಳ್ನುಡಿಯಂತೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಾಳ್ಗೆ;
ತಾಯ್ನುಡಿಗೆ ದುಡಿದು ಮಡಿ,
ಇಹಪರಗಳೇಳ್ಗೆ!


ರನ್ನ ಪಂಪರ ನಚ್ಚು

ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲು;

ಬಸವದೇವನ ಮೆಚ್ಚು,

ಹರಿಹರನ ಗೆಲ್ಲು;
ನಾರಣಪ್ಪನ ಕೆಚ್ಚು
ಬತ್ತಳಿಕೆ ಬಿಲ್ಲು;
ಕನ್ನಡವ ಕೊಲುವ ಮುನ್
ಓ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲು!


ನೆವವು ಏನಾದರೇನ್,

ಹೊರನುಡಿಯು ಹೊರೆಯೈ;

ನಿನ್ನ ನಾಡೊಡೆಯ ನೀನ್;
ವೈರಿಯನು ತೊರೆಯೈ.

ಕನ್ನಡದ ನಾಡಿನಲಿ

ಕನ್ನಡವ ಮೆರೆಯೈ;

ತಾಯ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ
ತಾಯ್ನುಡಿಯ ಪೊರೆಯೈ!


ಕನ್ನಡಕೆ ಬಂದಿಳಿಕೆ

ಹಿಡಿಯುತಿಹುದಿಂದು;

ನೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ

ಹಾಕುವುದು ಕೊಂದು!
ಎದ್ದೇಳೊ, ಕಂದಯ್ಯ,
ಕತ್ತಿಯನು ಕೊಳ್ಳೊ!
ತಳಿರು ವೇಷದ ರೋಗ
ಬಂದಿಳಿಕೆ, ತಳ್ಳೊ!


ದಮ್ಮಯ್ಯ, ಕಂದಯ್ಯ,

ಬೇಡುವೆನು ನಿನ್ನ;

ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ,

ಮರೆಯದಿರು, ಚಿನ್ನಾ!
ಮರೆತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೊ,
ಮರೆತಂತೆ ನನ್ನ;
ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡಕೆ
ಕಲಿಯಾಗಿ, ರನ್ನಾ!ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕುವೆಂಪು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: