ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 21, 2014

ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲುಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಅಂದರಿಕೀ ವಂದನಮುಲು

ಚಂದುರೂ ವರ್ಣುನಿ ಅಂದ ಚಂದಮುನು ಹೃದಯಾರವಿಂದಮುನ 

ಜೂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮನುಭವಿಂಚು ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಸಾಮಗಾನ ಲೋಲ ಮನಸಿಜ ಲಾವಣ್ಯ 

ಧನ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯುಲೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಮಾನಸವನ ಚರ ವರ ಸಂಚಾರಮು ನಿಲಿಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಗುಗ ಪೊಡಗನೇ 

ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಸರಗುನ ಪಾದಮುಲಕು ಸ್ವಾಂತಮನು ಸರೋಜಮುನು ಸಮರ್ಪಣಮು

ಸೇಯುವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು

ಪತಿತ ಪಾವನುಡನೇ ಪರಾತ್ಪರುನಿ ಗುರಿಂಚಿ 

ಪರಮಾರ್ಧಮಗು ನಿಜ ಮಾರ್ಗಮುತೋನು ಬಾಡುಚುನು 
ಸಲ್ಲಾಪಮುತೋ ಸ್ವರ ಲಯಾದಿ ರಾಗಮುಲ ದೆಲಿಯು 
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಹರಿಗುಣ ಮಣಿಮಯ ಸರಮುಲು ಗಳಮುನ 

ಷೋಭಿಲ್ಲು ಭಕ್ತ ಕೋಟುಲಿಲಲೋ ತೆಲಿವಿತೋ ಚೆಲಿಮಿತೋ 
ಕರುಣ ಗಲ್ಗಿ ಜಗಮೆಲ್ಲನು ಸುಧಾ ದೃಷ್ಟಿಚೇ 
ಬ್ರೋಚುವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಹೊಯಲು ಮೀರ ನಡಲು ಗಲ್ಗ್ಗು ಸರಸುನಿ 

ಸದಾ ಕನುಲ ಜೂಚುಚುನು ಪುಲಕ ಶರೀರುಲೈ 
ಆನಂದ ಪಯೋಧಿ ನಿಮಗ್ನುಲೈ ಮುದಂಬುನನು ಯಶಮು 
ಗಲವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲುನೀ ಮೇನು ನಾಮ ವೈಭವಂಬುಲನು 

ನೀ ಪರಾಕ್ರಮ ಧೈರ್ಯಮುಲ ಶಾಂತ ಮಾನಸಮು ನೀವುಲನು 
ವಚನ ಸತ್ಯಮುನು ರಘುವರ ನೀಯೆಡ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯು ಜನಿಂಚಕನು 
ದುರ್ಮತಮುಲನು ಕಲ್ಗ ಜೇಸಿನಟ್ಟಿ ನೀಮದಿ ನೆರಿಂಗಿ 
ಸಂತಸಂಬುನನು ಗುಣ ಭಜನಾನಂದ ಕೀರ್ತನಮು ಜೇಯು 
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಪರಮ ಭಾಗವತ ಮೌನಿ ವರ ಶಶಿ ವಿಭಾಕರ ಸನಕ ಸನಂದನ 

ದಿಗೀಶ ಸುರ ಕಿಂಪುರುಷ ಕನಕ ಕಶಿಪು ಸುತ ನಾರದ ತುಂಬುರು 
ಪವನಸೂನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಧರ ಶುಕ ಸರೋಜಭವ ಭೂಸುರವರುಲು 
ಪರಮ ಪಾವನುಲು ಘನುಲು ಶಾಶ್ವತುಲು ಕಮಲ ಭವ ಸುಖಮು 
ಸದಾನುಭವುಲು ಗಾಕ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಗೀತಾದಿ ಶೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಪು ಮರ್ಮಮುಲನು 

ಶಿವಾದಿ ಸನ್ಮತಮುಲ ಗೂಢಮುಲನ್ 
ಮುಪ್ಪದಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸುರಾಂತರಂಗಮುಲ ಭಾವಂಬುಲನೆರಿಗಿ 
ಭಾವ ರಾಗ ಲಯಾದಿ ಸೌಖ್ಯಮುಚೇ ಚಿರಾಯುವುಲ್ಗಲಿಗಿ 
ನಿರವಧಿ ಸುಖಾತ್ಮುಲೈ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಪ್ತುಲೈನ 
ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಪ್ರೇಮ ಮುಪ್ಪಿರಿ ಗೋನ ವೇಳ ನಾಮಮು ದಲಚೇವಾರು 

ರಾಮಭಕ್ತುಡೈನ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತುನಿ 
ನಿಜ ದಾಸುಲೈನ ವಾರೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು
ಅಂದರಿಕೀ ವಂದನಮು-ಲೆಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು


ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರು

ಗಾಯನ: ಡಾ. ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: