ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2014

ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ, ನಾನಿಲ್ಲವೆ ಸದಾ, ಸದಾ, ಸದಾ

ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ,

ನಾನಿಲ್ಲವೆ ಸದಾ, ಸದಾ, ಸದಾ

ಈ ಕಂಗಳು, ಮಂಜಾದರೆ, ನಾ ತಾಳೆನು
ಭಯ ಬಿಡು ಸದಾ
ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸವಿ ನಿನಗಿರಲಿ
ಸದಾ ಕಾಯುವೇs....      

ಹೋದೋರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು,
ಹರಸೋ ಹಿರಿಯರು
ಅವರ ಸವಿಯ ನೆನಪು ನಾವೆ,
ಉಳಿದ ಕಿರಿಯರು
ನಿನ್ನ ಕೂಡ ನೆರಳ ಹಾಗೆ
ಇರುವೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ,
ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ನೀ...
ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ,

ನಾನಿಲ್ಲವೆ ಸದಾ, ಸದಾ, ಸದಾ


ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಹುದು
ದಾರಿ ಕಾಯುತಾ
ದುಃಖ ನೋವು ಎಂದೂ ಜತೆಗೆ
ಇರದು ಶಾಶ್ವತಾ
ಭರವಸೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು,
ಹುಡುಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು
ಧೈರ್ಯ ತಾಳುತಾs...       
ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ,

ನಾನಿಲ್ಲವೆ ಸದಾ, ಸದಾ, ಸದಾ

ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸವಿ ನಿನಗಿರಲಿ
ಸದಾ ಕಾಯುವೇs....      
ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ,

ನಾನಿಲ್ಲವೆ ಸದಾ, ಸದಾ, ಸದಾ


ಚಿತ್ರ:  ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ: ವಿ. ಮನೋಹರ್
ಗಾಯನ: ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: