ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2013

ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ

ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ
ಭೀತಿಗೆ ಹಿರಿದಾದ ಭೂತವಿಲ್ಲ
ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲಾ
ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ

ನೂರೆಂಟು ಸೇವೆಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ನೂರಾರು ದೇವರ ಹಂಬಲ ಬಿಡಿರೆಲ್ಲ
ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ
ಭೀತಿಗೆ ಹಿರಿದಾದ ಭೂತವಿಲ್ಲ
ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲಾ
ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ

ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಮಾತೆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಇನ್ನಾವ ಕೈವಲ್ಯ ನಂಬಿ ಫಲವಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುರುಸಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ಥೆಯೇ ತಾನೆಲ್ಲ
ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ
ಭೀತಿಗೆ ಹಿರಿದಾದ ಭೂತವಿಲ್ಲ
ಮಾತೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರಿಲ್ಲಾ
ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

Tag: Mathege migilada devarilla, Maathege migilaada devarilla, Maatege Migilaada devarilla, Matege migilada devarilla

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: