ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2013

ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಪುಲ್ಲೆನಗೆ ಪಾವನ ತುಲಸಿ


ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಪುಲ್ಲೆನಗೆ ಪಾವನ ತುಲಸಿ |
ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ನೀರ್ವೊಲೆನಗೆ ಜೀವನದಿ
ಕನ್ನಡದ ನೆಲದ ಕಲ್ಲೆನಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ
ಕನಡವೆ ದೈವಮೈ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಮೆನಗೋಂಕಾರಮೀಯೆನ್ನ |
ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಯೆ ಗಾಯತ್ರಿಯದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ
ಮಿನ್ನಾವುದೈಪೆರೆತು ಕನ್ನಡದ
ಸೇವೆಯಿಂದಧಿಕಮೀಜಗಧೊಳೆನಗೆ?

-ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್
(ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೮೮ – ೧೯೭೮)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: