ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2013

ಶೃಂಗೇರಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶಾರದೆ


ಶೃಂಗೇರಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶಾರದೆ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಕಲಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ
ತುಂಗಾ ನದೀತೀರ ಪೀಠಸ್ತಿತೆ
ಬಂಗಾರ ರಕ್ಷಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುತೆ
ಶೃಂಗೇರಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶಾರದೆ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಕಲಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ

ಸತ್ಯಶಿವ ಸುಂದರತೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿ
ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ
ನರ್ತಿಸೆ ದೇವಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಆಪ್ತಜನರ ಸಖಿ ಕರುಣಾವಿಶಾಲೆ
ಶೃಂಗೇರಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ಶಾರದೆ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಕಲಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ

ಚಿತ್ರ: ಕಾವೇರಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ಸಂಗೀತ: ಎಂ. ರಂಗರಾವ್
ಗಾಯನ ಪಿ. ಸುಶೀಲಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: